Results 1 to 3 of 3

Thread: tH0r KMMM (dubstep mix)

 1. #1
  Join Date
  Feb 2013
  Location
  Holland
  Posts
  8
  Thanked: 0
  Downloads
  0
  Uploads
  9

  Default tH0r KMMM (dubstep mix)

  tH0r kmmm - (dubstep-mix)

  new free downloadable dubstepmix containing only Kryptic Minds trax..

  yes it's possibe and true / starts at 140 bpm endz at 174 bpm !!

  http://www.teknoizer.com/mixes/xnel/...bstep-mix).mp3

  *right click -> save as...


  enjoy...
  ... were's the panic button ?

 2. #2
  Join Date
  Oct 2013
  Posts
  1
  Thanked: 0
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  Default

  Xe nâng Di?n - Diesel Nissan
  BÁN VÀ CHO THUÊ XE NÂNG D?U 3 T?N NISSAN NH?T B?N


  Gi?i thi?u d?i lý xe nâng Nissan t?i Vi?t Nam:
  - Bán các lo?i xe nâng h*ng d?ng co Diesel/ di?n/ xang gas
  - Cho thuê các lo?i xe nâng h*ng (k? c? Reach Truck kho l?nh)
  - Bán xe nâng cu ch?t lu?ng cao nh?p t? Singapore


  Ø Chuyên bán xe nâng h*ng cu nhãn hi?u Nissan siêu b?n t?i HCM.
  Ø Cho thê xe nâng cu v* xe nâng h*ng m?i 100%.
  Ø D?ch v? xe nâng t?t nh?t Vi?t Nam.

  D?i lý ch*nh hãng xe nâng h*ng Nissan t?i Vi?t Nam
  Email: 155thuyhoang@gmail.com ho?c thuyhoang@xenangnissan.com Website: www.xenangnissan.com
  Liên l?c: Ms.Hoang "0909648178"

  Xe nâng di?n Nissan
  Nissan Battery Forklift / Electric Forklift

  Xe nâng di?n Nissan du?c s? d?ng r?ng rãi trong các kho h*ng k*n, kho l?nh th?y s?n, các kho th?c ph?m... v* nh?ng khu v?c dòi h?i yêu c?u cao v? tiêu chu?n môi tru?ng. Nói t?i xe nâng di?n, ngu?i ta thu?ng nghi r?ng dây l* thi?t b? nâng h*ng "gi? chi?n" vì xe di?n không kh?e, không có kh? nang leo d?c, mau hu, b?o trì v?t v?... T?t c? ch? còn l* quá kh?.
  V?i xe nâng di?n Nissan, b?n ho*n to*n yên tâm v? vi?c x?p d? h*ng hóa t?i kho h*ng. Xe nâng di?n Nissan có kh? nang nâng nh?ng ki?n h*ng lên t?i 3 t?n, leo d?c tuy?t v?i t?i m?c 22 d?... v* nhi?u uu di?m khác. Xe nâng di?n Nissan l* l?a ch?n s? 1 cho gi?i pháp nâng h? thân thi?n v?i môi tru?ng.

  Uu di?m xe nâng di?n Nissan:
  1., Trang b? mô-to di?n xoay chi?u công su?t l?n: Lo?i b? ch?i than v* c? góp; gi?m k*ch thu?c mô-to t? dó l*m xe nâng tr? nên nh? g?n, tiêu th? *t di?n nang hon.
  2., Kh? nang n?p l?i nang lu?ng th?a: Khi b?n d?p th?ng (phanh) nang lu?ng th?a s? du?c dua v? bình Acqui d? s? d?ng cho chu k? ti?p theo. Vì v?y xe nâng di?n Nissan ho?t d?ng lâu hon v?i cùng ki?u bình Acqui v* giúp tang dáng k? tu?i th? bình Acqui.
  3., H? th?ng gi?m sock v* ch?ng nghiên ch?ng l?t giúp b?o v? h*ng hóa v* ngu?i v?n h*nh.
  4., Xe nâng di?n Nissan không gây ?n v* không có kh* th?i.
  5., Xe nâng di?n Nissan có th? ho?t d?ng du?i tr?i mua.
  6., V* nhi?u t*nh nang uu vi?t khác.


  Vi?c trang b? xe nâng di?n Nissan th? hi?n công ty b?n quan tâm d?n v?n d? môi tru?ng, t? dó thúc d?y ký k?t các h?p d?ng kinh t? l?n v?i các nu?c Âu - M?.
  Xe nâng di?n Nissan l* s?n ph?m du?c yêu th*ch nh?t t?i Nh?t B?n.  xe nang cu|Caterpillar|Yale|Unicarriers|Toyota|TCM|Still|Nissan|Nichiyu|Mitsubishi|MGA|Linde|Komatsu|Hyundai|Hyster|Crown|Towmotor|San go|Komatsu Forklift|ve may bay|Towmotor USA|Xe nang TCM|Xe nang Nissan|Motorcycle|Unicarriers Lift|Nissan Forklift|cho thue xe nang|xe nang hang|cho thue xe nang Nissan|


  Xe nâng h*ng Hyster - Hyster Forklift Truck du?c phân ph?i b?i d?i lý xe nâng h*ngHyster t?i Vi?t Nam cung c?p cho b?n nh?ng gi?i pháp nâng h? x?p d? h*ng hóa h?p lý nh?t v?i chi ph* ti?t ki?m nh?t. Xe nâng h*ng Hyster duoc s?n xu?t t?i USA nên ch?t lu?ng luôn ?n d?nh.


  Xe nâng h*ng Hyster d?ng co di?n - Hyster Electric Forklift, Hyster Battery Forklift giúp b?n ho*n th*nh nh?ng công vi?c t?i nh?ng khu v?c yêu c?u môi tru?ng s?ch s? nhu các kho th?c ph?m, kho th*nh ph?m, kho h*ng không công nhân, v* khu v?c không gây ti?ng ?n. Xe nâng h*ng d?ng co di?n Hyster s? giúp b?n ho*n th*nh nh?ng công vi?c nâng h? trong m?t kho?ng th?i gian nhanh nh?t.


  Xe nâng h*ng Hyster d?ng co xang -Hyster LPG Forklift, xe nâng h*ngHyster d?ng co gas - Gasoline Hyster Forklift cung c?p cho b?n m?t kh? nang nâng h? tuy?t v?i v* thân thi?n v?i môi tru?ng. Xe nâng h*ng Hyster d?ng co xang gas có th? s? d?ng ? các kho th?c ph?m, kho th*nh ph?m v* nh?ng noi dòi h?i môi tru?ng s?ch. Tuy nhiên, uu di?m l?n nh?t c?a xe nâng h*ng Hyster d?ng co xang gas l* t*nh ho?t d?ng liên t?c.
  Xe nâng h*ng Hyster d?ng co Diesel - Hyster Diesel Forklift cung c?p cho b?n m?t gi?i pháp nâng h? siêu kh?e v* siêu b?n. H*ng hóa c?a b?n s? du?c s?p x?p m?t cách nhanh chóng v* an to*n v?i xe nâng h*ng Hyster d?ng co Diesel. Xe nâng h*ng Hyster d?ng co Diesel s? d?ng du?c ? nh?ng noi không yêu c?u cao v? môi tru?ng, thay v*o dó l* yêu c?u gi?i pháp nâng h? kh?e m?nh.  Xe nâng h*ng ch?y xang gas

  Xe nâng h*ng gasoline USA - CAT GP15-35N
  D? du?c tu v?n k? thêm v? các lo?i xe nâng h*ng, xe nâng t? h*nh, máy xúc d*o, máy xúc l?t, máy ?i. Vui lòng liên h?:
  Tr?n Ng?c Th?ng (Mr) - 0937782768 - ngocthang@xenangcat.com
  Chúng tôi luôn dua cho b?n nh?ng gi?i pháp th*ch h?p nh?t v?i b?n.
  S?n ph?m c?a chúng tôi có th? chua l* s? 1, nhung chúng tôi h?a h?n mang l?i cho b?n nh?ng gi?i pháp t?i uu nh?t.
  (S? d?ng gas/xang t? 1.5-3.5 t?n)  Xe nâng h*ng CAT GP15-35N d?ng co xang/gas cung c?p cho các b?n m?t gi?i pháp nâng h? t?i uu v?i nhi?u t?i tr?ng khác nhau. Ngo*i ra chúng tôi còn có m?t model 2 t?n GP20CN (thi?t k? compact nh? g?n) phù h?p v?i nh?ng khu v?c h?n ch?.

  T?t c? các model n*y d?u du?c c?i ti?n nh?m.

  Xe nâng h*ng CAT d?ng co xang/gas, xe nang hang xang, xe nang hang gas, xe nang, forklift, xe nang dong co xang, xe nang dong co gas, 1.5tan, 2tan, 2.5tan, 3tan, 3.5tan, 1.5t, 2t, 2.5t, 3t, 3.5t  Nh?ng di?m n?i b?c:

  Xe nâng h*ng CAT thi?t k? d?ng kh?i l*m cho xe nâng h*ng CAT d?ng co xang/gas tr? nên m?nh m? v* d?t nang su?t cao trong nhi?u ?ng d?ng.


  Xe nâng h*ng CAT: Các du?ng nét mu?t m* che khu?t các v? tr* ti?p giáp nh?m tang cu?ng d? b?n cho xe nâng. Xe nâng h*ng CATthi?t k? t?o s? tho?i mái cho ngu?i v?n h*nh trong su?t ca l*m vi?c. Kh? nang hi?n m? r?ng t?m nhìn giúp cho xe nâng h*ng CAT luôn ho?t d?ng trong môi tru?ng an to*n tuy?t d?i không ch? cho ngu?i v?n h*nh xe nâng m* còn t?o s? an to*n cho ngu?i v* h*ng hóa trong kho.

  Uu di?m:

  . Chi ph* v?n h*nh th?m
  . Không gian thông thoáng
  . Tùy ch?n h? th?ng c?m bi?n d? cao
  . Tùy ch?n carbin v* b?n di?u khi?n d?ng mini-jack
  . Hai gói tùy ch?n cho môi tru?ng d?c bi?t

  S? an to*n:

  Xe nâng h*ng CAT d?ng co xang/gas, xe nang hang xang, xe nang hang gas, xe nang, forklift, xe nang dong co xang, xe nang dong co gas, 1.5tan, 2tan, 2.5tan, 3tan, 3.5tan, 1.5t, 2t, 2.5t, 3t, 3.5t


  Xe nâng h*ng CAT: H? th?ng phát hi?n s? có m?t (PDS) ngan ch?n ho?t d?ng ng?u nhiên c?a các xe t?i v* th?y l?c, n?u ngu?i lái xe không du?c ng?i dúng. Thi?t k? b?o v? chi ph* cho gi?i phóng m?t b?ng lái xe th?m ch* còn l?n hon so v?i tru?c v* ngan có m?t chi?u cao bu?c th?p v* truy c?p r?ng thêm ti?n nghi v* an to*n

  Xe nâng h*ng CAT d?ng co xang/gas kh? nang quan sát trên không v* carbin b?o v? giúp ngu?i v?n h*nh d? d*ng x?p d? h*ng hóa trên cao thêm thu?n ti?n. Ngo*i ra h? th?ng an to*n PDS giúp ngan ng?a nh?ng r?i ro tìm ?n.

  H? th?ng PDS giúp phát hi?n v* ngan ch?n ki?p th?i nh?ng r?i ro tìm ?n trong quá trình v?n h*nh. Thi?t k? d?c bi?t t?o t?m nhìn thông thoáng, kh? nang tùy ch?n chi?u cao theo t?ng n?c giúp vi?c v?n h*nh xe thêm ti?n nghi v* an to*n.

  Uu di?m:

  . Kh? nang hi?n th? tuy?t v?i các phuong hu?ng
  . Dèn LED báo hi?u khi v?n h*nh
  . B?ng di?u khi?n h? tr? pin-code
  . H? th?ng an to*n PDS
  . H? th?ng di?u khi?n b?ng các nút m?n
  . T*nh ?n d?nh tuy?t v?i v?n có c?a xe nâng h*ng CAT

  Xe nâng h*ng CAT d?ng co xang/gas, xe nang hang xang, xe nang hang gas, xe nang, forklift, xe nang dong co xang, xe nang dong co gas, 1.5tan, 2tan, 2.5tan, 3tan, 3.5tan, 1.5t, 2t, 2.5t, 3t, 3.5t

  T*nh ?n d?nh

  Xe nâng h*ng CAT d?ng co xang/gas có kho?ng th?i gian ph?c v? d*i v* gi?m thi?u th?i gian ch? (down-time) Giúp nâng cao hi?u su?t v* gi?m thi?u chi ph* v?n h*nh.

  H? th?ng VCM giám sát m?i ho?t d?ng xe nâng nh?m mang l?i nang su?t t?i uu nh?t.

  Uu di?m:

  C?i thi?n không kh* lu?ng v* h? th?ng l?c
  . C?i thi?n ch?t lu?ng kh* th?i v* h? th?ng l?c
  . Tr?c ch*nh v* c?u sau m?nh m?
  . H? th?ng ch?ng nu?c VCM
  . C?i ti?n h? th?ng truy?n d?ng
  . Kh? nang hi?n th? l?i d?ng code

  Xe nâng h*ng CAT d?ng co xang/gas, xe nang hang xang, xe nang hang gas, xe nang, forklift, xe nang dong co xang, xe nang dong co gas, 1.5tan, 2tan, 2.5tan, 3tan, 3.5tan, 1.5t, 2t, 2.5t, 3t, 3.5t

  *************###*********End=>>>>>>>++++####****** ************

  Công ty IMEX l* don v? chuyên cung c?p các lo?i xe nâng h*ng v* xe máy công trình nhu: Xe nâng, xe nâng h*ng, xe nâng di?n, xe nâng Diesel, battery forklift, electric forklift, reach truck.
  Xe nâng h*ng Komatsu:
  Komatsu Diesel Forklift, xe nang dien komatsu, xe nang diesel, xe nang hang, xe nang komatsu,

  Xe nâng h*ng Hyster - USA:
  xe nang Hyster, xe nang hang, xe nang diesel,

  Xe nâng Yale - USA:
  Xe nang hang Yale, xe nang Yale, xe nang diesel, xe nang dien,

  Xe nâng h*ng Linde t? nu?c D?c:
  xe nang dien linde, xe nang linde, xe nang hang linde,

  Xe nâng h*ng Still t? D?c:
  Xe nang still, xe nang hang still, xe nang diesel still,

  Xe nâng TCM - Nh?t B?n:
  Xe nang diesel TCM, TCM forklift, xe nang diesel, xe nang tcm 10 tan, xe nang diesel 16 tan,xe nang tcm 23 tan, xe nang dien TCM, xe dien TCM, TCM Reach Truck, xe nang tam cao, xe nang dien, xe nang xang gas, xe nang tcm, xe nang hang TCM,

  Xe nâng Nissan siêu b?n t? Japan:
  cho thue xe nang hang, xe nang nissan, cho thue xe nang, xe nang hang,

  Xe máy công trình Caterpillar:

  Xe nâng h*ng: Xe nâng di?n,
  Xe nâng ngu?i: xe nâng ngu?i t? h*nh, xe nâng ngu?i c?t kéo, xe nâng ngu?i JLG, xe nâng ngu?i ki?u Boom, xe nang nguoi, xe nang nguoi tu hanh, xe nang nguoi JLG
  Máy xúc d*o, xe lu, máy ?i: Máy xúc d*o, may xuc lat, may xuc dao, excavator, telehandler,skid steer loader, may xuc dao loi nuoc. máy xúc l?t

  Xe nâng Crown:
  Xe nang diesel, Nichiyu forklift, xe nang diesel,

 3. #3
  Join Date
  Oct 2013
  Posts
  1
  Thanked: 0
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  Default

  Xe nâng Di?n - Diesel Nissan
  BÁN VÀ CHO THUÊ XE NÂNG D?U 3 T?N NISSAN NH?T B?N


  Gi?i thi?u d?i lý xe nâng Nissan t?i Vi?t Nam:
  - Bán các lo?i xe nâng h*ng d?ng co Diesel/ di?n/ xang gas
  - Cho thuê các lo?i xe nâng h*ng (k? c? Reach Truck kho l?nh)
  - Bán xe nâng cu ch?t lu?ng cao nh?p t? Singapore


  Ø Chuyên bán xe nâng h*ng cu nhãn hi?u Nissan siêu b?n t?i HCM.
  Ø Cho thê xe nâng cu v* xe nâng h*ng m?i 100%.
  Ø D?ch v? xe nâng t?t nh?t Vi?t Nam.

  D?i lý ch*nh hãng xe nâng h*ng Nissan t?i Vi?t Nam
  Email: 155thuyhoang@gmail.com ho?c thuyhoang@xenangnissan.com Website: www.xenangnissan.com
  Liên l?c: Ms.Hoang "0909648178"

  Xe nâng di?n Nissan
  Nissan Battery Forklift / Electric Forklift

  Xe nâng di?n Nissan du?c s? d?ng r?ng rãi trong các kho h*ng k*n, kho l?nh th?y s?n, các kho th?c ph?m... v* nh?ng khu v?c dòi h?i yêu c?u cao v? tiêu chu?n môi tru?ng. Nói t?i xe nâng di?n, ngu?i ta thu?ng nghi r?ng dây l* thi?t b? nâng h*ng "gi? chi?n" vì xe di?n không kh?e, không có kh? nang leo d?c, mau hu, b?o trì v?t v?... T?t c? ch? còn l* quá kh?.
  V?i xe nâng di?n Nissan, b?n ho*n to*n yên tâm v? vi?c x?p d? h*ng hóa t?i kho h*ng. Xe nâng di?n Nissan có kh? nang nâng nh?ng ki?n h*ng lên t?i 3 t?n, leo d?c tuy?t v?i t?i m?c 22 d?... v* nhi?u uu di?m khác. Xe nâng di?n Nissan l* l?a ch?n s? 1 cho gi?i pháp nâng h? thân thi?n v?i môi tru?ng.

  Uu di?m xe nâng di?n Nissan:
  1., Trang b? mô-to di?n xoay chi?u công su?t l?n: Lo?i b? ch?i than v* c? góp; gi?m k*ch thu?c mô-to t? dó l*m xe nâng tr? nên nh? g?n, tiêu th? *t di?n nang hon.
  2., Kh? nang n?p l?i nang lu?ng th?a: Khi b?n d?p th?ng (phanh) nang lu?ng th?a s? du?c dua v? bình Acqui d? s? d?ng cho chu k? ti?p theo. Vì v?y xe nâng di?n Nissan ho?t d?ng lâu hon v?i cùng ki?u bình Acqui v* giúp tang dáng k? tu?i th? bình Acqui.
  3., H? th?ng gi?m sock v* ch?ng nghiên ch?ng l?t giúp b?o v? h*ng hóa v* ngu?i v?n h*nh.
  4., Xe nâng di?n Nissan không gây ?n v* không có kh* th?i.
  5., Xe nâng di?n Nissan có th? ho?t d?ng du?i tr?i mua.
  6., V* nhi?u t*nh nang uu vi?t khác.


  Vi?c trang b? xe nâng di?n Nissan th? hi?n công ty b?n quan tâm d?n v?n d? môi tru?ng, t? dó thúc d?y ký k?t các h?p d?ng kinh t? l?n v?i các nu?c Âu - M?.
  Xe nâng di?n Nissan l* s?n ph?m du?c yêu th*ch nh?t t?i Nh?t B?n.  xe nang cu|Caterpillar|Yale|Unicarriers|Toyota|TCM|Still|Nissan|Nichiyu|Mitsubishi|MGA|Linde|Komatsu|Hyundai|Hyster|Crown|Towmotor|San go|Komatsu Forklift|ve may bay|Towmotor USA|Xe nang TCM|Xe nang Nissan|Motorcycle|Unicarriers Lift|Nissan Forklift|cho thue xe nang|xe nang hang|cho thue xe nang Nissan|
  ==//== Copy from xenangcat.com ==//==

  Xe nâng Diesel, bán v* cho thuê xe nâng h*ng

  Vui lòng g?i: 0937782768 g?p Ng?c Th?ng (Mr.)

  Xe nâng diesel [color= rgb(0,176,80)">Hyster - Hyster Diesel Forklift du?c s?n xu?t b?i t?p do*n công nghi?p n?ng Hyster USA cho ch?t lu?ng vu?t tr?i. Xe nâng h*ng Diesel Hyster v?i m?t d?i r?ng các s?n ph?m có th? dáp ?ng m?i yêu c?u nâng h? c?a quý khách h*ng.  - [/color]Xe nâng Diesel [color= rgb(0,176,80)">Hyster t?i tr?ng t? 1.5 t?n d?n 3.5 t?n du?c dùng trong các kho h*ng tiêu chu?n. Dây l* dòng xe nâng diesel ph? bi?n v?i s? lu?ng bán ra nhi?u nh?t v* du?c ua chu?ng nh?t t?i Vi?t Nam.
  - [/color]Xe nâng h*ng Diesel [color= rgb(0,176,80)">Hyster t? 4.0 t?n d?n 5.5 t?n, chuyên dùng cho các nh* máy tái ch?, các kho h*ng d? g? xu?t kh?u v* m?t s? khu v?c trong các nh* máy gi?y.

  - [/color]Xe nâng diesel [color= rgb(0,176,80)">Hyster t?i tr?ng t? 6.0 d?n 7.0 t?n du?c dùng nhi?u trong các kho gi?y cu?n v* gi?y nguyên li?u. V?i d?ng co m?nh m?, siêu b?n v* ?n d?nh cao, xe nâng h*ng diesel Hyster giúp b?n ho*n th*nh nh?ng công vi?c thu?ng ng*y m?t cách nhanh chóng v* d? d*ng nh?t.
  - [/color]Xe nâng h*ng Diesel [color= rgb(0,176,80)">Hyster t? 8.0 d?n 16.0 t?n du?c s? d?ng r?ng rãi trong các nh* máy luy?n gang thép v* các kho h*ng n?ng. V?i thi?t k? d?c bi?t, xe nâng h*ng d?ng co diesel Hyster có th? l*m vi?c liên t?c v?i t?ng su?t cao.
  - [/color]Xe nâng h*ng Hyster Diesel t?i tr?ng l?n chuyên dùng cho các ?ng d?ng n?ng v* nâng h? container. V?i m?t m?c d?u tu ban d?u tuong d?i, xe nâng h*ng Hyster Diesel s? mang l?i hi?u qu? vu?t tr?i.
  Xe nâng h*ng Hyster diesel - Hyster Diesel Forklift, v?i d?ng co siêu b?n v* thi?t k? d?c dáo s? giúp b?n ho*n th*nh nh?ng công vi?c nâng h? thu?ng ng*y m?t cách nhanh chóng trong s? an to*n tuy?t d?i. V?i xe nâng h*ng d?ng co Diesel Hyster, kho?n d?u tu c?a b?n s? tr? nên hi?u qu? hon bao gi? h?t.  Xe nâng h*ng ch?y xang gas

  Xe nâng h*ng gasoline USA - CAT GP15-35N
  D? du?c tu v?n k? thêm v? các lo?i xe nâng h*ng, xe nâng t? h*nh, máy xúc d*o, máy xúc l?t, máy ?i. Vui lòng liên h?:
  Tr?n Ng?c Th?ng (Mr) - 0937782768 - ngocthang@xenangcat.com
  Chúng tôi luôn dua cho b?n nh?ng gi?i pháp th*ch h?p nh?t v?i b?n.
  S?n ph?m c?a chúng tôi có th? chua l* s? 1, nhung chúng tôi h?a h?n mang l?i cho b?n nh?ng gi?i pháp t?i uu nh?t.
  (S? d?ng gas/xang t? 1.5-3.5 t?n)  Xe nâng h*ng CAT GP15-35N d?ng co xang/gas cung c?p cho các b?n m?t gi?i pháp nâng h? t?i uu v?i nhi?u t?i tr?ng khác nhau. Ngo*i ra chúng tôi còn có m?t model 2 t?n GP20CN (thi?t k? compact nh? g?n) phù h?p v?i nh?ng khu v?c h?n ch?.

  T?t c? các model n*y d?u du?c c?i ti?n nh?m.

  Xe nâng h*ng CAT d?ng co xang/gas, xe nang hang xang, xe nang hang gas, xe nang, forklift, xe nang dong co xang, xe nang dong co gas, 1.5tan, 2tan, 2.5tan, 3tan, 3.5tan, 1.5t, 2t, 2.5t, 3t, 3.5t  Nh?ng di?m n?i b?c:

  Xe nâng h*ng CAT thi?t k? d?ng kh?i l*m cho xe nâng h*ng CAT d?ng co xang/gas tr? nên m?nh m? v* d?t nang su?t cao trong nhi?u ?ng d?ng.


  Xe nâng h*ng CAT: Các du?ng nét mu?t m* che khu?t các v? tr* ti?p giáp nh?m tang cu?ng d? b?n cho xe nâng. Xe nâng h*ng CATthi?t k? t?o s? tho?i mái cho ngu?i v?n h*nh trong su?t ca l*m vi?c. Kh? nang hi?n m? r?ng t?m nhìn giúp cho xe nâng h*ng CAT luôn ho?t d?ng trong môi tru?ng an to*n tuy?t d?i không ch? cho ngu?i v?n h*nh xe nâng m* còn t?o s? an to*n cho ngu?i v* h*ng hóa trong kho.

  Uu di?m:

  . Chi ph* v?n h*nh th?m
  . Không gian thông thoáng
  . Tùy ch?n h? th?ng c?m bi?n d? cao
  . Tùy ch?n carbin v* b?n di?u khi?n d?ng mini-jack
  . Hai gói tùy ch?n cho môi tru?ng d?c bi?t

  S? an to*n:

  Xe nâng h*ng CAT d?ng co xang/gas, xe nang hang xang, xe nang hang gas, xe nang, forklift, xe nang dong co xang, xe nang dong co gas, 1.5tan, 2tan, 2.5tan, 3tan, 3.5tan, 1.5t, 2t, 2.5t, 3t, 3.5t


  Xe nâng h*ng CAT: H? th?ng phát hi?n s? có m?t (PDS) ngan ch?n ho?t d?ng ng?u nhiên c?a các xe t?i v* th?y l?c, n?u ngu?i lái xe không du?c ng?i dúng. Thi?t k? b?o v? chi ph* cho gi?i phóng m?t b?ng lái xe th?m ch* còn l?n hon so v?i tru?c v* ngan có m?t chi?u cao bu?c th?p v* truy c?p r?ng thêm ti?n nghi v* an to*n

  Xe nâng h*ng CAT d?ng co xang/gas kh? nang quan sát trên không v* carbin b?o v? giúp ngu?i v?n h*nh d? d*ng x?p d? h*ng hóa trên cao thêm thu?n ti?n. Ngo*i ra h? th?ng an to*n PDS giúp ngan ng?a nh?ng r?i ro tìm ?n.

  H? th?ng PDS giúp phát hi?n v* ngan ch?n ki?p th?i nh?ng r?i ro tìm ?n trong quá trình v?n h*nh. Thi?t k? d?c bi?t t?o t?m nhìn thông thoáng, kh? nang tùy ch?n chi?u cao theo t?ng n?c giúp vi?c v?n h*nh xe thêm ti?n nghi v* an to*n.

  Uu di?m:

  . Kh? nang hi?n th? tuy?t v?i các phuong hu?ng
  . Dèn LED báo hi?u khi v?n h*nh
  . B?ng di?u khi?n h? tr? pin-code
  . H? th?ng an to*n PDS
  . H? th?ng di?u khi?n b?ng các nút m?n
  . T*nh ?n d?nh tuy?t v?i v?n có c?a xe nâng h*ng CAT

  Xe nâng h*ng CAT d?ng co xang/gas, xe nang hang xang, xe nang hang gas, xe nang, forklift, xe nang dong co xang, xe nang dong co gas, 1.5tan, 2tan, 2.5tan, 3tan, 3.5tan, 1.5t, 2t, 2.5t, 3t, 3.5t

  T*nh ?n d?nh

  Xe nâng h*ng CAT d?ng co xang/gas có kho?ng th?i gian ph?c v? d*i v* gi?m thi?u th?i gian ch? (down-time) Giúp nâng cao hi?u su?t v* gi?m thi?u chi ph* v?n h*nh.

  H? th?ng VCM giám sát m?i ho?t d?ng xe nâng nh?m mang l?i nang su?t t?i uu nh?t.

  Uu di?m:

  C?i thi?n không kh* lu?ng v* h? th?ng l?c
  . C?i thi?n ch?t lu?ng kh* th?i v* h? th?ng l?c
  . Tr?c ch*nh v* c?u sau m?nh m?
  . H? th?ng ch?ng nu?c VCM
  . C?i ti?n h? th?ng truy?n d?ng
  . Kh? nang hi?n th? l?i d?ng code

  Xe nâng h*ng CAT d?ng co xang/gas, xe nang hang xang, xe nang hang gas, xe nang, forklift, xe nang dong co xang, xe nang dong co gas, 1.5tan, 2tan, 2.5tan, 3tan, 3.5tan, 1.5t, 2t, 2.5t, 3t, 3.5t

  *************###*********End=>>>>>>>++++####****** ************

  Công ty IMEX l* don v? chuyên cung c?p các lo?i xe nâng h*ng v* xe máy công trình nhu: Xe nâng, xe nâng h*ng, xe nâng di?n, xe nâng Diesel, battery forklift, electric forklift, reach truck.
  Xe nâng h*ng Komatsu:
  Komatsu Diesel Forklift, xe nang dien komatsu, xe nang diesel, xe nang hang, xe nang komatsu,

  Xe nâng h*ng Hyster - USA:
  xe nang Hyster, xe nang hang, xe nang diesel,

  Xe nâng Yale - USA:
  Xe nang hang Yale, xe nang Yale, xe nang diesel, xe nang dien,

  Xe nâng h*ng Linde t? nu?c D?c:
  xe nang dien linde, xe nang linde, xe nang hang linde,

  Xe nâng h*ng Still t? D?c:
  Xe nang still, xe nang hang still, xe nang diesel still,

  Xe nâng TCM - Nh?t B?n:
  Xe nang diesel TCM, TCM forklift, xe nang diesel, xe nang tcm 10 tan, xe nang diesel 16 tan,xe nang tcm 23 tan, xe nang dien TCM, xe dien TCM, TCM Reach Truck, xe nang tam cao, xe nang dien, xe nang xang gas, xe nang tcm, xe nang hang TCM,

  Xe nâng Nissan siêu b?n t? Japan:
  cho thue xe nang hang, xe nang nissan, cho thue xe nang, xe nang hang,

  Xe máy công trình Caterpillar:

  Xe nâng h*ng: Xe nâng di?n,
  Xe nâng ngu?i: xe nâng ngu?i t? h*nh, xe nâng ngu?i c?t kéo, xe nâng ngu?i JLG, xe nâng ngu?i ki?u Boom, xe nang nguoi, xe nang nguoi tu hanh, xe nang nguoi JLG
  Máy xúc d*o, xe lu, máy ?i: Máy xúc d*o, may xuc lat, may xuc dao, excavator, telehandler,skid steer loader, may xuc dao loi nuoc. máy xúc l?t

  Xe nâng Crown:
  Xe nang diesel, Nichiyu forklift, xe nang diesel,

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Replies: 0
  Last Post: 27-07-2011, 18:46
 2. Replies: 0
  Last Post: 17-04-2011, 12:45
 3. Replies: 0
  Last Post: 27-03-2011, 12:46
 4. Dubstep Mix
  By fullenglishrecordings in forum Dubstep Full DJ Mixes 4 Download
  Replies: 0
  Last Post: 24-08-2010, 19:28
 5. My First Dubstep Mix
  By djbiggie in forum Dubstep, Sublow, Grime Music Discussions
  Replies: 0
  Last Post: 10-10-2009, 00:13

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Tags for this Thread

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Visit Our Social Networks

Facebook DubplatesMyspace DubplatesYoutube DubplatesTwitter Dubplates